Allmänna villkor

ÖVERSIKT

Dogeductus är en internetbaserad tjänst som tillhandahålls via abonnemang, och som är tillgänglig via Internet (”Tjänsten”). Genom Tjänsten kan du få tillgång till inspelade filmer, texter och verktyg för att skapa och administrera kurser/övningar. För aktuell information om Dogeductus tillgängliga paket, se webbplatserna Dogeductus.se och Dogeductus.com (härefter gemensamt kallade ”Webbplatsen”).

INFORMATION OM OSS

Tjänsten tillhandahålls av Dogeductus bifirma till Fahlbergs Coach och Konsult AB (”Dogeductus” eller ”Vi” eller ”oss”). Vi finns registrerade i Sverige med organisationsnummer 556795-9217 och har vårt registrerade kontor på adress Tredje Långgatan 18 413 28 Göteborg.

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten.

ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Du kan få åtkomst till Tjänsten genom att:

– teckna abonnemang månadsvis genom att välja ett eller flera innehållsmoduler och betala en månadsavgift i förskott (”Abonnemangsavgift”) tills du säger upp abonnemanget. Varje månad som du abonnerar på Tjänsten genom att betala Abonnemangsavgiften benämns ”Abonnemangsperioden”; eller

– där så är möjligt, teckna ett abonnemang med bindningstid, genom att välja ett eller flera innehållspaket och betala avgift i förväg (”Bindande Avgift”). Den kortaste tidsperiod som du måste abonnera på Tjänsten kallas ”Bindningstiden”.

Alternativt kan du få åtkomst till Tjänsten som en del av en annan tjänst som erbjudes av Dogeductus eller dess associerade bolag.

För att få åtkomst till Tjänsten måste du:

 1. Ha fyllt 18 år för att registrera ett Dogeductus-konto;
 2. Vara bosatt i Sverige (”Området”);
 3. Bekräfta att de personuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta och att du ska meddela oss om dina personuppgifter vid någon tidpunkt ändras;
 4. Vara införstådd med att Tjänsten är tillgänglig i Området där du har din hemvist. Dogeductus ansvarar inte på något sätt för eventuella kostnader, lagöverträdelser eller annat ansvar, inklusive exempelvis skadeståndsansvar, som du orsakas av att du använder eller försöker att använda Tjänsten utanför Området;
 5. Se till att du har tillgång till antingen ett lämpligt mobilt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling;
 6. Inte använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta.

UTRUSTNING, SYSTEM OCH ANSLUTNING

Din förmåga att använda Tjänsten är beroende av att du har nödvändig utrustning, system och anslutning. Innan du gör ett enskilt köp eller abonnerar på Tjänsten måste du se till att du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att på avsett sätt kunna titta på Tjänsten. På Webbplatsen specificeras minimala systemkrav men uppfyllande av dessa krav garanterar inte att du alltid framgångsrikt kommer att kunna använda Tjänsten. Under ”Om webplatsen” kan du se vilka plattformar du kan använda för att använda Tjänsten.

Du samtycker till att tillgängligheten för Tjänsten kan påverkas av överbelastning på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att Dogeductus inte ansvarar för misslyckande att använda Tjänsten orsakat av sådan överbelastning, problem eller fel.

SÄKERHET FÖR ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

När du registrerar dig tillhandahålls ett lösenord. Du måste hålla denna information konfidentiell, och du får inte ge den till någon tredje part. Användarnamn och lösenord får endast användas av dig.

Dogeductus äger rätt att när som helst, men med skäligt varsel, begära att du ändrar ditt lösenord. Du är medveten om att en sådan ändring kan förorsaka ett tillfälligt avbrott i din tillgång till Tjänsten.

Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn och/eller ditt lösenord måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord. Om Dogeductus har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person, har Dogeductus rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

E-POSTADRESS

Information och meddelanden från Dogeductus kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Webbplatsen. Dogeductus äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

BETALNING OCH DRÖJSMÅL

Abonnemangsavgiften betalas i förskott och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod. Avgifter för att förnya abonnemanget förfaller till betalning vid slutet av varje Abonnemangsperiod.

Den Bindande Avgiften förfaller till betalning i enlighet med de uppgifter som specificerats i erbjudandet och dras från det kreditkort eller betalkort som du angivit eller genom annan överenskommen betalningsmetod. Vid slutet av Bindningstiden kommer vi att fortsätta att debitera samma månads-/årsavgift om du inte aktivt väljer att säga upp abonnemanget.

Du åtar dig att hålla tillräckliga medel tillgängliga för att täcka Abonnemangsavgiften och/eller Engångsbetalningen och/eller den Bindande Avgiften (”Avgifterna”) när en avgift förfaller till betalning. Vid försenad betalning äger Dogeductus rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om du inte har tillräckliga medel på betalningsdagen äger Dogeductus rätt att avbryta eller begränsa din tillgång till Tjänsten. Vidare har Dogeductus rätt att säga upp abonnemanget i dess helhet med omedelbar verkan i fall då du är i dröjsmål med betalningen med mer än tio (10) kalenderdagar. När tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka Avgifterna äger Dogeductus rätt att driva in skulden på annat sätt.

AVGIFTER

Med undantag för dina rättigheter under ”Ångerrätten” betalas inga inbetalda avgifter tillbaka, och Dogeductus gör inga återbetalningar eller krediter för oanvänd eller delvis användning av Tjänsten.

AVGIFTSÄNDRINGAR

Dogeductus ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post eller publicering på Webbplatsen om en ändring sker beträffande Avgifter under en Abonnemangsperiod. Emellertid får en avgiftsändring ske med kortare varsel, eller under Bindningstiden, om Dogeductus kostnader för att göra Tjänsten tillgänglig ökar på grund av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, myndighetsbeslut, eller förändringar av lag eller annan författning samt om avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen.

Om du inte accepterar avgiftsändringen har du rätt att frånträda alla icke-bindande abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Dogeductus tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före ändringens ikraftträdande. Om du använder Tjänsten med en Bindningstid har du rätt att säga upp ditt abonnemang med giltighet från och med den dag ändringen träder i kraft. Sådan uppsägning ska dock ha kommit Dogeductus till handa senast tjugoen (21) kalenderdagar efter det att du fått meddelande om ändringen från Dogeductus, varefter den som tidigast träder i kraft sju (7) kalenderdagar från det att Dogeductus mottog din uppsägning.

En ändring av Avgifterna såsom beskrivs ovan inkluderar även införandet av en ny avgift.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

Eftersom det är vår policy att kontinuerligt förbättra Tjänsten betraktas inte ändringar i och uppdateringar av och ändringar i hur Webbplatsen ser ut som ändringar under detta avsnitt.

AUTOMATISK ABONNEMANGSFÖRNYELSE

När du abonnerar på ett paket kommer ditt abonnemang automatiskt att förnyas månadsvis efter slutet på din Abonnemangsperiod eller Bindningstid och Dogeductus kommer att fortsätta att debitera en månadsavgift tills du säger upp abonnemanget.

DIN UPPSÄGNING

Om du inte befinner dig inom Bindningstiden föreligger ingen period av åtagande att använda Tjänsten, och om du skulle vilja säga upp ditt abonnemang ska du gå till uppsägningsdelen under ”Min profil”. Din uppsägning träder i kraft:

 1. vid slutet av den Abonnemangsperiod under vilken du meddelar Dogeductus att du önskar säga upp abonnemanget; eller
 2. vid slutet av den uppsägningstid som beskrivs i klausulerna ”Ändring av Tjänsten”, ”Prisändringar” eller ”Variationer”, om du meddelar Dogeductus om uppsägning enligt de klausulerna.

Om du använder Tjänsten med Bindningstid måste du abonnera på Tjänsten åtminstone till slutet av denna Bindningstid. Du får bara avsluta ditt abonnemang under Bindningstiden genom att ge Dogeductus sju (7) kalenderdagars varsel inom tjugoen (21) kalenderdagar efter att du fått meddelande från Dogeductus om att:

 1. det föreligger en ändring av priset som påverkar Tjänsten;
 2. en ändring av Tjänsten medför en väsentlig nackdel för dig;
 3. det föreligger en modifikation/ett tillägg av betydande karaktär till dessa allmänna villkor och ändringen inte är uppenbart fördelaktig för kunden.

Om din uppsägning inte faller inom ångerfristen (se nedan under ”Ångerrätt”) som beskrivs nedan så kommer Dogeductus inte att återbetala några avgifter som du redan har betalat.

DOGEDUCTUS UPPSÄGNING

Dogeductus förbehåller sig rätten att när som helst säga upp eller tills vidare upphäva åtkomst till Tjänsten. Om vi säger upp avtalet kommer du antingen:

 

 1. att ha tillgång till Tjänsten (eller få en proportionell återbetalning, efter Dogeductus gottfinnande) för återstoden av din nuvarande Abonnemangsperiod eller Bindningstid, men ditt abonnemang kommer inte att förnyas; eller
 2. att ha tillgång till enskild(a) Tjänst(er) som du redan köpt via en Engångsbetalning för återstoden av Tjänstens giltighetstid.

Vid:

 1. obehörig eller misstänkt obehörig användning av Tjänsten;
 2. underlåtenhet att efterleva dessa allmänna villkor;
 3. dröjsmål med betalning med mer än tio (10) kalenderdagar efter förfallodagen;

ska Dogeductus ha rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan och återstående Abonnemangsavgift(er) förfaller omedelbart till betalning till Dogeductus.

ÅNGERRÄTT

Om du har ingått ett avtal med Dogeductus har du i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra ditt köp inom fjorton (14) kalenderdagar och erhålla full återbetalning. Ångerfristen på fjorton (14) kalenderdagar träder i kraft så snart du fått en bekräftelse på ditt tecknade abonnemang. Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Tänk på att det är du som måste bevisa att du har ångrat dig i tid. Det finns ett standardformulär för att utföra ångerrätten på www.konsumentverket.se. Där hittar du även mer information om ångerrätt och om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du kan också få information och rådgivning hos din kommunala konsumentvägledare, se www.konsumentverket.se/Vagledning–kontakt/.

För det fall du vill nyttja din ångerrätt, vänligen meddela oss genom att antingen:

maila info@dogeductus.se ringa Dogeductus kundtjänst på telefonnummer 031 – 131 131 (måndag-fredag 10.00-16.00)

REKLAMATION

Upptäcker du något fel med Tjänsten som inte beror på ditt agerande har du rätt att få felet åtgärdat. För att inte förlora din rätt att reklamera måste du kontakta Dogeductus kundtjänst via telefon, e-post eller post inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet och berätta varför du anser att Tjänsten är felaktig. Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Efter att du har framfört din reklamation handläggs ditt ärende inom tjugofyra (24) timmar. Vid en godkänd reklamation står Dogeductus för eventuella kostnader för avhjälpande av felet. Efter tre (3) år har du inte längre möjlighet att göra en reklamation, om inte annat följer av en garanti eller liknande. Du kan hitta ytterligare information om dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se.

Dogeductus förbehåller sig rätten att debitera dig för eventuella kostnader för avhjälpande av fel som beror på ditt agerande.

SUPPORT

För att komma i kontakt med Dogeductus kundtjänst kan du antingen;

Maila info@dogeductus.se; ringa Dogeductus kundtjänst på telefonnummer 031- 131 131 (måndag-fredag 10.00-16.00);

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll från Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av Dogeductus. Dogeductus ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter för ditt personliga bruk förutsatt att du inte:

 1. kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar eller skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;
 2. kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig.

Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Dogeductus rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

SÄKERHET

Du får inte försöka kringgå Dogeductus säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet.

Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Dogeductus rätt att omedelbart stänga Tjänsten för användaren och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

VÅR SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. I största möjliga utsträckning ger Dogeductus ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Dogeductus, dess associerade företag, tjänstemän, styrelsemedlemmar, anställda, licensinnehavare eller tredje parter ska under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via Webbplatsen eller Tjänsten.

Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet för dödsfall eller personskada förorsakad av vår vårdslöshet, vårt bedrägeri eller av någon annan orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Du samtycker till att ersätta och hålla Dogeductus, dess dotterföretag och affilierade företag, och var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

SEKRETESSPOLICY

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy.

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

Vid användning av Webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Dogeductus har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

BEHÖRIG DOMSTOL OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.

Om en tvist uppstår mellan Dogeductus och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Parterna har dock alltid rätt att låta tvisten bli föremål för icke-exklusiv jurisdiktion i svenska rättsinstanser.

VARIATIONER

Dogeductus förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra Webbplatsen.

Dogeductus rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatsen. Vid varje väsentlig modifiering/väsentligt tillägg kommer du att få meddelande via e-post eller publicering på Webbplatsen åtminstone trettio (30) kalenderdagar innan modifikationen/tillägget träder i kraft. Vid sådan modifikation/sådant tillägg kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för dig, och att Dogeductus får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan så kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

ÖVERLÅTANDE

Avtalet är bara giltigt för enskilda användare, och du får inte överlåta detta avtal eller någon del därav till en tredje part. Dogeductus har rätt att överlåta detta avtal eller en del därav till en tredje part.

FULLSTÄNDIGT AVTAL

Dessa allmänna villkor tillsammans med Dogeductus Sekretesspolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och Dogeductus och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

FORCE MAJEURE

Dogeductus har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Webbplatsen eller Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande Webbplatsens användning, vänligen kontakta info@dogeductus.se.

PERSONUPPGIFTER

Dogeductus följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på Dogeductus webbplats, ger du samtidigt ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik.

Dogeductus medlemsregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatsen eller på annat sätt, är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatserna gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från Dogeductus eller från tredje part godkänd av Dogeductus.

För att ändra dina uppgifter, kontakta kundservice på följande e-post info@dogeductus.se

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra åtaganden, hantera abonnemang, kundrelationer, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring.

De personuppgifter vi lagrar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, abonnemangsköp.

Du har rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Om du skulle finna att någon eller några uppgifter är felaktiga, missvisande eller ofullständiga är Dogeductus skyldigt att på din begära rätta uppgiften eller uppgifterna.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av Dogeductus för nödvändig behandling på uppdrag av Dogeductus, t ex i samband med tryck och distribution eller för marknadsföring. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra aktuella myndigheter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och informationskanaler.